پوشش های صنعتی

سطوح پلیمری

پوشش های تابش پز

صنایع چاپ، چوب، چسب، PVC

رزین های سنتزی

فنولیک، اپوکسی اکریلات